Oznámenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. spracúva vaše údaje v rámci vášho používania procesu internetových stránok v súlade s platnými právnymi predpismi.

1. Všeobecné ustanovenia

Personal data entered by you is collected, processed and used by Continental Matador Rubber, s.r.o. for the purpose of the event-driven contact with you.

Pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, tieto údaje možno prenášať v prospech spoločností pridružených k spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. v súlade s ods. 15 a nasl. nemeckého zákona o akciových spoločnostiach, ako je stanovené v (Záväzných firemných pravidlách | PDF) spoločnosti Continental.

Ak je to povolené a/alebo stanovené právnymi predpismi, tieto údaje možno hodnotiť na účely vykazovania (napr. štatistiky). Vaše údaje sa budú zbierať, spracúvať a používať výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov (napr. s vaším súhlasom).

S cieľom zaistiť poskytovanie technickej podpory prenášame údaje nášmu poskytovateľovi služieb,

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

poskytovateľa služieb.

Poskytovateľ služieb zbiera a spracúva vaše osobné údaje v našom mene v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie zmluvy. So všetkými vašimi údajmi sa v súlade so zákonnými ustanoveniami manipuluje prísne dôverným spôsobom.

2. Zber a spracúvanie údajov

Continental Matador Rubber, s.r.o. uchováva osobné údaje svojich používateľov internetových stránok/nástrojov/služieb len vtedy, ak jej k tomu bol poskytnutý súhlas. Uchovávané údaje sa týkajú len dátumu a času návštevy, navštívených stránok, používania kurzora na internetových stránkach, použitých funkcií stránok a internetových stránok, z ktorých sa používateľ dostal na internetové stránky spoločnosti Continental.

Adresa IP sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie zemepisného umiestnenia na úrovni obce. Continental Matador Rubber, s.r.o. používa tieto informácie na meranie aktivity na internetových stránkach, na vytváranie štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom internetových stránok.

Osobné údaje používateľov sa používajú výhradne na spracúvanie otázok v rámci udeleného súhlasu alebo v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Continental má v súlade so zákonnými požiadavkami zavedené celosvetové, jednotné a vnútorné Pravidlá na ochranu údajov (ďalej len (Záväzné firemné pravidlá | PDF) ), ktorými sa riadi ochrana vašich osobných údajov.

Continental Matador Rubber, s.r.o. stores data entered into the contact form – such as name, company, email, address, and telephone – for the purpose of communicating personally with you. The data is stored and processed solely for the purpose of answering your inquiry or for contacting you. Your data is erased once processing of your inquiry/concern has concluded, provided that this erasure does not conflict with any statutory duties to retain records.

3. Práva dotknutej osoby

Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (ďalej len „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) tieto práva:

  • Práva na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR
  • Právo na prístup podľa článku 15 GDPR
  • Právo na opravu podľa článku 16 GDPR
  • Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR
  • Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Ak máte v tejto súvislosti otázky, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese: dataprotection@conti.de

V súlade s článkom 21 GDPR máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so zberom, spracúvaním/uchovávaním a používaním svojich osobných údajov.

Súhlas treba stiahnuť písomne na adrese Continental Matador Rubber, s.r.o., Terezie Vansovej 1054, 020 01 Puchov, Slovakia, alebo zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@conti.de.

S otázkami či sťažnosťami sa môžete kedykoľvek písomne (aj e-mailom) obrátiť na naše zodpovedné osoby. E-mail: dataprotection@conti.de. Tiež sa môžete obrátiť na príslušné orgány na ochranu osobných údajov, ak sú k dispozícii.

4. Ochrana uchovávaných údajov

Spolu so svojím com&on GmbH používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, pred manipuláciou, stratou, zničením i pred prístupom k nim zo strany neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a upravujú v súlade s najnovšími technológiami.

Pokiaľ sú poskytnuté údaje nezašifrované, môžu si ich zobrazovať tretie strany. Z tohto dôvodu by sme radi zdôraznili, že pokiaľ ide o prenos údajov cez internet (napr. e-mailom), bezpečný prenos nie je možné zaručiť. Citlivé údaje by ste preto buď nemali prenášať vôbec, alebo len cez zabezpečené pripojenie (SSL). Ak ste pri využívaní stránok či súborov vyzvaný/-á na zadanie osobných údajov, upozorňujeme, že prenos týchto údajov cez internet nemusí byť bezpečný a že existuje riziko, že si ich neoprávnené osoby budú môcť zobraziť alebo s nimi manipulovať.

Súbory cookie

Pri vašej návšteve našich internetových stránok/využívaní nástrojov/služieb sa informácie môžu na vašom počítači ukladať v podobe súborov cookie. Tieto súbory cookie sa využívajú výhradne na zaistenie prevádzky internetových stránok. Ďalšie súbory cookie (napr. súvisiace s používaním internetových stránok) sa vytvárajú len na základe vášho súhlasu (pozri Zásady používania súborov cookie). Tiež sa môžete rozhodnúť neprijímať súbory cookie v nastaveniach svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, je možné, že nebudete môcť plne využívať niektoré funkcie týchto internetových stránok/nástrojov/služieb.

Nástroj na analýzu internetových stránok Piwik PRO

Pre naše internetové stránky sa používa open source nástroj na analýzu internetových stránok pod názvom Piwik PRO. Nástroj Piwik PRO využíva súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, čo umožňuje analýzu vášho používania internetových stránok. S týmto cieľom sa na server nástroja Piwik PRO prenášajú a uchovávajú informácie vytvorené týmito súbormi cookie o vašom používaní týchto internetových stránok, ako je čas, miesto a frekvencia vašich návštev našich internetových stránok vrátane vašej adresy IP. Vaša adresa IP sa pred uchovaním anonymizuje.

Informácie, ktoré súbor cookie vytvorí o používaní týchto internetových stránok, sa neprenášajú tretím stranám.

Súbory cookie sa na našich internetových stránkach ukladajú len na základe vášho súhlasu. Okrem toho môžete trvalo predísť ukladaniu súborov cookie tak, že zmeníte príslušné nastavenia svojho prehliadača. Radi by sme však zdôraznili, že ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie týchto internetových stránok.