Právne informácie

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú tak na spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o., ako aj na jej dcérske spoločnosti.

Používanie webových stránok, zodpovednosť za škody

Informácie na týchto webových stránkach nie sú záväzné a sú uvedené len na účely informovanosti. Majú len informačnú povahu a nepredstavujú ponuky podľa definícií v príslušných právnych predpisoch. Ďalšie podrobné informácie a zmluvné podmienky získate prostredníctvom príslušného autorizovaného predajcu. Nie je možné, aby na základe informácií obsiahnutých na webovej stránke vznikol zmluvný vzťah týkajúci sa predstavených tovarov.

Informácie na týchto webových stránkach a produkty a služby popísané na nich môžu byť zmenené alebo aktualizované spoločnosťou Continental Matador Rubber, s.r.o. kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, webové stránky spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. neobsahujú žiadne záruky ani informácie o charakteristických vlastnostiach, ktoré by viedli k vzniku zodpovednosti spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., či už výslovne alebo implicitne, a to aj pokiaľ ide o aktuálnu platnosť, presnosť, úplnosť a kvalitu príslušných informácií.

Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s svojimi webovými stránkami. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty/škody, nároky na kompenzáciu a/alebo následne vzniknuté škody akéhokoľvek druhu a na základe akéhokoľvek právneho nároku, ktoré vyplývajú z prístupu alebo použitia webových stránok, a najmä v súvislosti s infikovaním vášho počítačového prostredia vírusmi, je týmto vylúčená.

Existencia a plnenie záväzkov a zodpovednosť spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. za produkty a služby spoločnosti Continental sa riadia výlučne príslušnými zmluvnými dohodami, ktoré boli s ňou uzavreté v súvislosti so súčasnou verziou platných štandardných podmienok spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., ktoré sú použiteľné v každom prípade.

Oznámenie o externých odkazoch

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé internetové stránky patriace tretím stranám, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto ani nemôžeme prijať žiadnu právnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok vždy zodpovedá ich príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Pri vytváraní odkazov sme skontrolovali, či tieto odkazované stránky prípade neporušujú právne predpisy. V tom čase sme nezistili žiaden nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov nie je odôvodnená. Príslušné odkazy bezodkladne odstránime, ak sa zistí, že porušujú akékoľvek právne predpisy.

Celosvetová dostupnosť produktov

Táto webová stránka môže obsahovať informácie o produktoch spoločnosti Continental, ktoré ešte nie sú dostupné vo vašej krajine. Existencia takýchto informácií na tejto webovej stránke neimplikuje úmysel zo strany spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. oznámiť, že produkt bude k dispozícii na celom svete. Kontaktujte vášho predajcu ale zástupcu spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. alebo jej zástupcu, ktorý vám poskytne bližšie informácie o budúcich plánoch týkajúcich sa produktov, ktoré pre vás nie sú ešte dostupné.

Ochranné známky a autorské práva

Ochranné známky a logá („obchodné známky“) zobrazené na týchto webových stránkach, sú vlastníctvom spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Žiadne z informácií na týchto webových stránkach sa nedajú považovať za udelenie licencií alebo povolení na používanie týchto obchodných známok. Na tento účel je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. Neoprávnené používanie týchto obchodných známok je prísne zakázané. Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. presadzuje v každom prípade svoje práva duševného vlastníctva po celom svete v rámci platnej legislatívy.


Copyright © 2017 Continental Matador Rubber, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafické prvky, animácie, videá, hudba, zvuky a iné materiály na týchto webových stránkach podliehajú autorským právam a iným právam duševného vlastníctva spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. vlastní autorské práva na výber, koordináciu a usporiadanie materiálov na tejto webovej stránke. Tieto materiály sa nesmú kopírovať na komerčné použitie alebo distribúciu. Nemôžu byť upravované ani prenášané na iné webové stránky.