Spojovacie a opravné materiály

VYPLŇOVACIE PÁSKY KRYCÍCH VRSTIEV
vyrábajú sa v hrúbkach zodpovedajúcim hrúbkam dolných a horných krycích vrstiev spojovaných dopravných pásov v šírkach 1000 mm. Balené sú v polyetylénovej fólii, navinuté na plastových rúrach s maximálnou váhou 20 kg.

KRYCIE VRSTVY
vyrábajú sa v hrúbkach zodpovedajúcim hrúbkam dolných a horných krycích vrstiev spojovaných dopravných pásov v šírkach 1000 mm. Balené sú v polyetylénovej fólii, navinuté na plastových rúrach s maximálnou váhou 20 kg. Pre dopravné pásy v prevedení STEEL sa dodávajú krycie vrstvy v tvare zodpovedajúcom ploche spoja.

VYPLŇOVACIE PÁSKY
pre dopravné pásy v prevedení STEEL sa vyrábajú vyplňovacie pásky v hrúbke 2 mm a šírkach 7,8 a 10 mm, balené v polyetylénovej fólii a v kartónovej krabici s maximálnou váhou balíka 20 kg.

SPOJOVACIE ROZTOKY
sú jednozložkové, balené v uzavretých plechových obaloch v 1 l (0,7 kg) a 10 l (6,5 kg) baleniach.

SPOJOVACIA FÓLIA
je vyrábaná v hrúbke 1 mm, v šírkach 680 mm, balená je v polyetylénovej fólii, navinutá na plastových rúrach s maximálnou váhou balíka 20 kg a 30 kg. Pre oceľokordové dopravné pásy sa dodáva nadublovaná spolu s krycou vrstvou.

POGUMOVANÝ KORD
je dodávaný pre spojovanie pásov SHOCKBELT v type VPK 105 v šírke 1400 mm, pre spojovanie pásov ECOTUBELT a opravy pásov TRANSBELT je z textilu, zodpovedajúcemu pevnosti a druhu výztužného materiálu kostry pásu, v šírkach 1000, 1200, 1300 a 1400 mm. Materiál je navinutý na drevených valcoch v separačnej fólii v dĺžke max. 100m.

SKLADOVANIE A GARANCIE
spojovací materiál musí byť skladovaný pri teplotách 0°C až +20°C a chránené pred slnečným žiarením. Pred použitím doporučujeme spojovací materiál temperovať 24 h pri teplote +23°C. Zaručené doby pri dodržaní skladovacích podmienok sú pre spojovacie fólie, kycie vrstvy, vyplňovacie pásky krycích vrstiev a vyplňovacie pásky . . . . . 4 mesiace
Spojovacie roztoky . . . . . . 3 mesiace
Pogumovaný kord . . . . . . . 3 mesiace

Sortiment výrobkov používaných pri servise dopravných pásov
Druh doprav­ného pásuSpojo­vacie a opravné materi­ály
Kate­gória krycích vrstiev Spo­jo­va­cia­fó­lia Vyplňo­vacie pásky krycích vrstiev Krycie vrstvy Vyplňo­vacie pásky Spo­jo­vací roz­tok Po­gu­mo­vaný tex­til
TRANS­BELT X (A)
W (AA)
(AA šp.)
Y (B)

286
201
208
207
209
1340 Poly­amid Poly­ester
STEEL­BELT X (M)W (NAA)Y (N)
276
206
211
212

276
317
SHOCK­BELT EPP - 1Ply A
AA
286 201
208
1340
SHOCK­BELT EPP - 2Ply A
AA
286 201
208
1340
FIRE­BELT Steel V
K
290
276
214
215
290
276
320
317
FIRE­BELT Ply V
K
S
281
275
281
220
205
205
V318
1340
V318
THERM­BELT D
H
T3
286
286
51
203
202
218
3140
3140
153
FROST­BELT Steel R
Ply R
278
286

207
213 278 317
1340
ECOTU­BELT A
AA
D

286
201
208
203
1340
OIL­BELT G
GT
GMOR
285
243
286
216
242
247
318
318
1340
CHEMI­CAL­BELT C 51 219 153